توصیه شده آیا می توان موقعیت برش در پایه را تغییر داد

آیا می توان موقعیت برش در پایه را تغییر داد رابطه

گرفتن آیا می توان موقعیت برش در پایه را تغییر داد قیمت