توصیه شده هورنو عمودی برای تولید کال

هورنو عمودی برای تولید کال رابطه

گرفتن هورنو عمودی برای تولید کال قیمت